PREPORUKE

 

3.1. Preporuke date u PISA 2018: Izvješće za Bosnu i Hercegovinu

 

1. Povećanje postignuća u čitanju, matematici i prirodnim znanostima

1.1. Razvoj rane čitalačke pismenosti – povećanje upisa u predškolsko obrazovanje, opremanje predškolskih ustanova, obuka roditelja i implementacoja ZJCRP-a, stručna podrška odgojiteljima

1.2. Intervencije u razrednoj nastavi – rana dijagnostika razine čitalačke pismenosti, implementacija ZJNPP-a, profesionalni razvoj nastavnika, praćenje implementacije ZJNPP-a

1.3. Razvoj metematičke pismenosti i pismenosti u prirodnim znanostima – analiza PISA podataka i implementacija ZJNPP-a

1.4. Intervencije u srednjem odgovju i obrazovanju – podrška učenicima srednjeg strukovnog obrazovanja

2. Smanjenje učeničkih izostanaka s nastave

2.1. Dodatnna istraživanja na polju čestog izostajanja učenika s nastave

2.2. Tehnike za poboljšanje stanja s izostancima učenika

3. Nadilaženje teškoća u nastavnom procesu i okruženju za učenje – kvalitet nastave (inovativni i personalizirani pristupi, kontinuirane obuke nastavnika, programi na fakultetima, bolji izbor nastavnika, unspređenje nastavničke profesije)

4. Smanjivanje razlika u postignućima učenika povoljnog i nepovoljnog socio-ekonomskog stusa

4.1. Modeli podrške školama – besplatni školski obroci, dodatna obrazovna podrška u manjim grupama, mentori učenja, dodatni i specijalni resursi za podučavanje i učenje

4.2. Osiguranje učinkovite upotrebe dodatnog financiranja – posebna srdstva iz budžeta za podršku učenicima koje je škola prepoznala kao ugroženu ili ranjivu kategoriju

5. Razvoj novih elemenat strategije ocjenjivanja kako bi se ojačali procesi evaluacije i praćenja ishoda učenja – ocjenjivanje u učionici, nacionalno ocjenjivanje, međunarodna testiranja i javni ispiti, definisanje standarda učeničkih postignuća.

 

3.2. Preporuke date u PISA 2018: Izvješće za Bosnu i Hercegovinu

 

1. Povećati efikasnost kako bi se omogućilo povećanje kvaliteta preduniverzitetskog obrazovanja u BIH. Osnovne mjere se trebaju odnositi na povećanje prosječne veličine odjenjenja i odnos učenik/ nastavnik (OUN)

2. Unaprijediti efikasnost raspodjele potrošnje na obrazovanje u smislu smanjenja učešća potrošnje na zaposlene i udio potrošnje na nenastavno osoblje u ukupnim troškovima obrazovanja i povećanje kapitalnih investicija i druge inpute

3. Smanjiti fragmentaciju i decentralizaciju obrazovnog sistema u cilju smanjivanja administrativnih troškova, povećanja efikasnosti raspodjele resursa i smanjenja nejednakosti.

4. Povećati podršku i unaprijediti učinka nastavnika – povezati plate nastavnika sa učinkom,unaprijediti kriterije za odabir nastavnika, veća podrška za profesionalni razvoj i obuku tokom rada; podrška nastavničkom i upravljačkom kadru na nivou općina i kantona u cilju veće motivacije nastavnika, veće koripštenje ICT alata radi olakšanja rada nastavnika – efektivnija podrška i upravljanje nastavnicim

5. Uvesti mehanizme sistematičnog mjerenja i praćenja kvaliteta obrazovnih inputa, ishoda i zasnivanje politika na pouzdanim podacima i kvalitetnim obrazovnim statistikama na nivou učenika i nastavnika

6. Uvesti adekvatan sistem ocjenjivanja učenika i mjerenja ishoda učenja na nivou cijele zemlje

7. Povećati kapacitet Pedagoških zavoda za pružanje podrške profesionalnom razvoju nastavnika

8. Razviti mehanizme monitoringa i odgovornosti u decentraliziranom kontekstu

9. Obezbijediti više podataka o nastavnim i upravljačkim praksama i obimu posla u školama u cilju identificiranja mogućnosti za produktivnije korištenje zaposlenih u školama

{

}