Od 213 škola u Bosni i Hercegovini, koje su sudjelovale na PISA testiranju 2018. godine, samo tri su privatne, dok ih je 210 javnih. Kako u samom PISA-inom uzorku, tako i na razini čitavog obrazovnog sistema, broj privatnih škola u Bosni i Hercegovini je veoma mali, a ni sam koncept privatnog školovanja još uvijek nije značajno zaživio. Ipak, uporedimo li rezultate testiranih učenika koji pohađaju privatne škole u Bosni i Hercegovini sa rezultatima njihovih vršnjaka koji se obrazuju u javnim školama, ustanoviti ćemo da razlika u prosječnim postignućima iznosi oko 50 bodova, kao što vidimo na grafikonu 6.16. 

Budući da privatne škole uglavnom pohađaju učenici čiji roditelji imaju mogućnost da samofinansiraju obrazovanje vlastitog djeteta, ova razlika se može posmatrati i kao rezultat socio-ekonomskih faktora, čiju smo važnost više puta podcrtali. U zemljama OECD-a, daleko je veći broj privatnih škola koje postoje i koje su sudjelovale u PISA testiranju. Njih 5847 ostvaruje prosjek od 475 bodova u sve tri oblasti, što je za oko 30 bodova više od javnih škola. Jedno od objašnjenja za to što je u OECD zemljama ova razlika manja nego u Bosni i Hercegovini jeste kvalitet javnog školstva, koje učenicima, čiji roditelji nisu dovoljno imućni da bi samofinansirali njihovo obrazovanje, nudi bolje uvjete i prilike da postignu visoke rezultate.

{

}