Indeks međunarodne akademske otpornosti učenika nepovoljnog socio-ekonomskog položaja u BiH ukazuje na značajno manju akademsku otpornost učenika iz BiH nego što je to slučaj sa prosjekom OECD zemalja ili sa zemljama EU. Prema podacima prezentiranim u Izvješću za Bosnu i Hercegovinu ova razlika je najveća za oblast prirodnih nauka gdje je otpornost učenika iz BiH za 8 procentnih poena manja od prosječne otpornosti učenika iz OECD i iz EU zemalja (vrijednost za BiH 15%, za OECD i EU zemlje 23%). Za oblast čitanja razlika je 7 procentnih poena u odnosu na OECD zemlje (vrijednost za BiH 17%, za OECD 24% i za EU zemlje 23% ), kao i za oblast matematike (vrijednost za BiH 17%, za OECD 24% i za EU zemlje 22% .

U okviru ovog istraživanja napravili smo vlastite izračune međunarodne akademske otpornosti u skladu sa PISA metodologijom. Naši rezultati se razlikuju od rezultata prezentiranih u Izvješću za Bosnu i Hercegovinu koji su navedeni u prethodnom pasusu. Naši rezultati prezentirani na grafikonu 5.15. pokazuju da za zemlje OECD prosječan procenat međunarodno akademski otpornih učenika iznosi 33,7%, a za BiH 8,6%, što znači da je po ovom pokazatelju pravednost sistema obrazovanja u BiH daleko niža od pravednosti sistema u OECD zemljama posmatranih kao jedna grupa. Međunarodna otpornost u entitetima je približno jednaka (8,5% učenika u FBiH i 8,6% u RS), ali je u Brčko Distriktu značajno veća nego u entitetima i iznosi 16,7% učenika.

I prema ovom pokazatelju postoje velike razlike između kantona i regija, pri čemu se uz Brčko Distrikt još dva područja izdvajaju sa visokim procentom međunarodno otpornih učenika (Regija Hercegovina sa 15,6% i Kanton Sarajevo sa 15,5%), i tri sa vrlo niskim procentom ovakvih učenika (Zapadnohercegovački kanton sa 0%, Regija Birač 3,6% i Unsko-sanski kanton sa 4,7%). Šest kantona ili regija ima procenat otpornih učenika iznad 10%, dok je za njih 15 ovaj procenat niži od 10%. Ovo vodi zaključku da među kantonima i regijama postoje i velike razlike u stepenu pravednosti obrazovanja.

Grafikon 5.16. ukazuje na pozitivnu korelaciju između procenta međunarodno otpornih učenika i prosječnih postignuća učenika iz pojedinih kantona i regija. Ipak, koeficijent korelacije je nizak i iznosi 0,214, i samo 1,1% promjena u postignućima učenika može biti povezano sa procentom međunarodno akademski otpornih učenika.

Za oblast matematike postoji približno ista razlika između procenta međunarodno otpornih učenika u BiH i u OECD zemljama kao i za oblast čitanja. Procenat za BiH iznosi 8,8% a za OECD 33,7%. Postoji značajna razlika među entitetima - procenat za FBiH je 6,8% a za RS 12%, dok je procenat za Brčko Distrikt 11%. Grafikon 5.17. pokazuje da većina regija u RS ima procenat međunarodne otpornosti veći od prosječnog procenta za BiH, dok većina kantona ima ovaj procenat niži od prosječnog procenta za BiH. Tri regije iz RS imaju visok precenat medžunarodno otpornih učenika: Regija Hercegovina 18,8%, Regija Bijeljina 17,9% i regija Sarajevsko-romanijska 16%. Na drugoj strani, dva kantona nemaju niti jednog međunarodno otpornih učenika za oblast matematike, a to su Bosansko-podrinjski i Zapadnohercegovački kanton. Veza između procenta međunarodno otpornih učenika i prosječnog uspjeha iz oblasti matematike je više izražena nego za oblast čitanja, kao što je prikazano na grafikonu 5.18. Koeficijent korelacije između ove dvije varijable je vrlo visok i iznosi 0,799 i 52% promjena u uspjehu učenika može se povezati sa promjenama u procentu međunarodno otpornih učenika.

U oblasti prirodnih nauka, međunarodna otpornost učenika iz BiH je značajno manja nego za druge dvije oblasti i iznosi 6,1%, dok je prosječan procenat za zemlje OECD 32,8%. Brčko Distrikt ima veću međunarodnu otpornost učenika (11,1%), nego RS (6,9%) i FBiH (5,4%), kao što je prezentirano na Grafikonu 5.19. Za ovu oblast postoji veći stepen ujednačenosti među kantonima i regijama u pogledu procenta akademski otpornih učenika. Najmanji procenat, 0%, evidentiran je za Zapadnohercegovački kanton, a najveći za Regiju Bijeljina, 9%. Značajno je ukazati na ovo zaostajanje u oblasti prirodnih nauka za OECD zemljama, kao i na to da se niti jedan kantona ili regija ne ističe u odnosu na druge. Koeficijent korelacije između procenta akademski otpornih učenika i prosječnih postignuća kantona ili regija je i u ovoj oblasti pozitivan i iznosi 0,564, pri čemu se samo 3% promjena u postignućima može povezati sa promjenama međunarodne akademske otpornosti učenika, kao što je prezentirano na grafikonu 5.20.

Slično kao i kod veze između nacionalne otpornosti učenika i indeksa segregacije (grafikon 5.14.), i između međunarodne otpornosti učenika i indeksa segregacije postoji negativna korelacija, ali daleko slabije izražena. Koeficijent korelacije je samo 0,067, i samo 0,1% promjena u procentu međunarodne otpornosti učenika može biti u vezi sa indeksom segregacije, kao što je prezentirano na grafikonu 5.21. Za razliku od vrlo slabe veze između međunarodne otpornosti učenika i indeksa segregacije, postoji veći stepen pozitivne korelacije između nacionalne i međunarodne otpornosti učenika kao što je prezentirano na grafikonu 5.22. Koeficijent korelacije iznosi 0,595, a 53,8% promjena u procentu međunarodne otpornosti učenika je povezano sa promjenama u procentu nacionalne otpornosti učenika.

 

{

}