Na tragu značajnosti korelacije između socio-ekonomskog statusa učenika i njihovih postignuća, ovo poglavlje tretira pitanje na koji način se kontekstualni faktori u širem smislu odražavaju na jednakost u obrazovanju, polazeći od šire globalne, prema lokalnoj socio-ekonomskoj slici Bosne i Hercegovine i njenog obrazovnog sistema. Niz grafikona sadržanih u ovom poglavlju prikazuje distribuciju nivoa postignuća u sve tri oblasti PISA istraživanja po kvartilima ESC (Economic, social and cultural) statusa. Prezentirane su analize distribucije postignuća učenika za cijelu Bosnu i Hercegovinu, potom za Fedaraciju BiH i Republiku Srpsku kao i za Brčko Distrikt, te za sve kantone i regije zasebno, a također su u svrhu usporedbe uključena i tri grafikona za tri oblasti, koja prikazuju distribuciju postignuća po socio-ekonomskim kvartilima u zemljama OECD-a. Za potrebe preglednosti i konciznosti, ovo poglavlje će opisati i analizirati samo jedan dio grafikona koji se odnose na sliku distribucije u kantonima i regijama, dok je ostatak priložen u Aneksu 2.

{

}