Kada promatramo zemlje regiona uočavamo daleko manji koeficijent korelacije (0,486) između prosječnih postignuća učenika i visine kumulativnih ulaganja po učeniku. Ovakva visina koeficijenta vodi zaključku da ne postoji bitna korelacija između ovih varijabli. Ipak, 68% promjena u postignućima učenika može biti objašnjeno promjenama u visini kumulativnih ulaganja. Uočavamo da Crna Gora, Srbija i Hrvatska ostvaruju veću efektivnost ulaganja nego BIH.


U Crnoj Gori i Srbiji sa kumulativnim ulaganjima nižim od BiH učenici ostvaruju bolja postignuća nego učenici u BiH: kumulativna ulaganja po učeniku su bila u Crnoj Gori 22.000$, a prosječna postignuća učenika 422 boda, u Srbiji su kumulativna ulaganja bila 24.300$, a prosječna postignuća učenika 442 boda. Ove vrijednosti za BiH su bile: kumulativna ulaganja po učeniku u visini od 28.400$ i prosječna postignuća učenika 403 boda

{

}