Prethodne analize opravdavaju zaključak da niska postignuća učenika iz BiH samo djelimično mogu biti objašnjena visinom ulaganja. U daljoj analizi ćemo se fokusirati na analizu usmjeravanje sredstava uloženih u obrazovanje. I u ovu analizu ne možemo uključiti regije u RS jer ne raspolažemo potrebnim podacima.Na nivou entiteta i Brčko Distrikta uz prethodno uočenu razliku u visini kumulativnih ulaganja po učeniku postoje i razlika u usmjeravanju sredstava, odnosno trošenju sredstava na različite faktore koji doprinose kvalitetu obrazovanja. Najznačajniji faktori su troškovi osoblja, posebno nastavnog kadra, materijalni troškovi i nabavka stalnih sredstava. Grafikoni 7.9. i 7.10. jasno pokazuju da postoji velika razlika u strukturi troškova između Brčko Distrikta i entiteta.


Dok u Brčko Distriktu 76% troškova odlazi na plate, taj procenat za entitete iznosi 90%. Na drugoj strani, učešće materijalnih troškova je izuzetno visoko u Brčko Distriktu u odnosu na entitete (17% prema 8% u FBiH i 7% u RS). Jedan od bitnih faktora kvaliteta obrazovanja su ulaganja u opremu, ali mi ne raspolažemo podacima koji bi omogućili sagledavanje ovih ulaganja. Samo možemo uočiti da je učešće ulaganja u stalna sredstva bitno veće u Brčko Distriktu nego u entitetima(6% prema 1,3% u FBiH i 0,7% u RS).


Krajnji zaključak je da u FBiH i RS gotova sva ulaganja u obrazovanje odlaze na “operativne” troškove - lična primanja i materijalne troškove (98% u FBiH i 97% u RS), uz zanemarivo učešće ulaganja u stalna sredstav (1,3% u FBiH i 0,7% u RS). U Brčko Distriktu učešće ulaganja u “operativne” troškove iznosi 93%, a ulaganja u stalna sredstva 5,8%.Grafikon 7.11. i Tabela 7.2. prezentiraju podatke o usmjeravanju kumulativnih rashoda u apsolutnom iznosu za specificirane namjene u kantonima. Redoslijed kantona odgovara visini postignuća učenika za sve tri oblasti.

Za našu analizu su daleko relevantnije informacije o strukturi rashoda, odnosno o učešću rashoda za pojedine namjene u ukupnim rashodima koji su dati na grafikonu 7.12. i u tabeli 7.3. Grafikon 7.12. upućuje na zaključak da je teško uočiti neku bitnu vezu između strukture ulaganja i postignuća učenika. Učešće rashoda za lična primanja je najmanje u dva kantona: u Posavskom kantonu, čiji su učenici ostvarili najbolja postignuća (mjereno vrijednošću mediane) i u Srednjobosankom kantonu, čiji su učenici ostvarili mnogo slabija postignuća.


Ovo učešće iznosi 87%. Najveće učešće ličnih primanja u ukupnim rashodima od 95% ima Hercegovačko-neretvanski kanton (treći najmanje uspješan kanton po postignućima učenika), ali je po ovom procentu blizu i Zapadnohercegovački kanton sa učešćem ovih rashoda od 92% (četvrti kanton po postignućima učenika). Učešće ukupnih “operativnih” troškova kreće se u rasponu od 95% (Bosansko-podrinjski kanton) do 99% (Hercegovačko-neretvanski, Zeničko-dobojski i Sarajevski kanton).

Prethodne analize su jasno pokazale da gotovo svi rashodi odlaze na operativne troškove, lična primanja i materijalne troškove i da su ulaganja u nabavku stalnih sredstava zanemarljiva i u prosjeku u entitetima kao i u kantonima.


Analiza doprinosa izdvajanja za lična primanja i izdvajanja za nabavku stalnih sredstava postignućima učenika u kantonima prezentirana na sljedećem grafikonu pokazuje da postoji negativna korelacija između ličnih primanja i postignuća učenika te pozitivna korelacija između ulaganja u stalna sredstva i postignuća učenika. Ovo je vrlo značajno saznanje u razmatranju prioritetnih promjena i mjera koje će voditi unapređenju kvaliteta osnovnog obrazovanja u BiH.


Prema podacima prezentiranim u studiji Svjetske banke nenastavno osoblje ima značajan udio u osoblju osnovnih škola. Udio nenastavnog osoblja u 2018. godini u RS je iznosio 33% ukupnog osoblja u osnovnim školama. U pet kantona u FBiH za koje su raspoloživi ovi podaci nenastavno osoblje u osnovnim školama u prosjeku čini 21% školskog osoblja. Mada ne raspolažemo kompletnim podacima za kantone iz FBiH i regije iz RS, niti za Brčko Distrikt i stoga ne možemo napraviti potpunu analizu, ovo pokazuje da se u osnovnom obrazovanju u BiH značajan dio sredstava trošio za osoblje koje ne doprinose direktno podučavanju i učenju.

 

{

}